Chương trình mùa hè 2020 – Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Bên cạnh các tiết học trong lớp, trung tâm cũng xây dựng nhiều buổi hoạt động ngoại khóa giúp trẻ ...

Chương trình Phát triển Giáo viên 2020

Bên cạnh các tiết học trong lớp, trung tâm cũng xây dựng nhiều buổi hoạt động ngoại khóa giúp trẻ ...

Outing day – 2020 – Day care classes

Bên cạnh các tiết học trong lớp, trung tâm cũng xây dựng nhiều buổi hoạt động ngoại khóa giúp trẻ ...

Chương trình mùa hè 2020 – Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Bên cạnh các tiết học trong lớp, trung tâm cũng xây dựng nhiều buổi hoạt động ngoại khóa giúp trẻ ...

Chương trình Phát triển Giáo viên 2020

Bên cạnh các tiết học trong lớp, trung tâm cũng xây dựng nhiều buổi hoạt động ngoại khóa giúp trẻ ...

Outing day – 2020 – Day care classes

Bên cạnh các tiết học trong lớp, trung tâm cũng xây dựng nhiều buổi hoạt động ngoại khóa giúp trẻ ...